HIGH WIDE THICK TOP HEADER BOT HEADER   MAKE CORE #  
51   48 3  3/4 13 X 50 9 X 50 B CATERPILLAR HTB 8301  
51 48 4  1/2 13 X 50 9 X 50 B CATERPILLAR HTB 8301 A
51 48 5  1/4 13 X 50 9 X 50 B CATERPILLAR HTB 8301 B
51 51  1/4 3  1/4 7 1/4 X 54 SAME B JOY COMPRESSOR HTB 7249  
51 52  1/2 3  1/4 8 1/4 X 55 1/2 SAME B ALLIS CHALMERS HTB 6229  
51   52  1/2 3  3/4 8 1/4 X 55 1/2 SAME B ALLIS CHALMERS HTB 6229 A
51   52  1/2 4  1/2 8 1/4 X 55 1/2 SAME B ALLIS CHALMERS HTB 6229 B
51  1/4 47  1/2 5  1/4 8 1/4 X 50 3/8 SAME B KOMATSU HTB 8047  
51  3/8 46 4  1/2 6 7/8 X 48 1/2 SAME B CATERPILLAR HTB 8302  
51  3/8 46  1/2 3  3/4 8 X 49 6 7/8 X 48 1/2 B CATERPILLAR HTB 8303  
51  3/8 46  1/2 3  3/4 8 X 49 SAME B CATERPILLAR HTB 8304  
51  3/8 46  1/2 4  1/2 8 X 49 6 7/8 X 48 1/2 B CATERPILLAR HTB 8303 A
51  3/8 46  1/2 4  1/2 8 X 49 SAME B CATERPILLAR HTB 8304 A
51  1/2 5  1/2 2   4 X 5 7/8 SAME S CUMMINS HT 6783  
51  1/2 5  1/2 2  5/8 4 X 5 7/8 SAME S CUMMINS HT 6783 A
51  1/2 47  1/2 3  3/4 8 1/2 X 51 7/8 SAME B TEREX / EUCLID HTB 6862  
51  1/2 47  1/2 4  1/2 8 1/2 X 51 7/8 SAME B TEREX / EUCLID HTB 6862 A